ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 ตัว

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 ตัว