ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว

ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว

ด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งส่งผลให้สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่และบางครั้งมีลมกระโชกแรง ลักษณะเช่นนี้เอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเทศบาลเมืองสามควายเผือก จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในชุมชนโปรดระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย ดังนี้

  1. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านและบริเวณรอบๆ ชุมชนในช่วงฤดูแล้ง
  2. ขอความร่วมมือเกษตรกรในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ให้ใช้วิธีการไถกลบวัชพืชแทนการเผาหากมีความจำเป็นจะต้องเผาในพื้นที่เกษตรกรรมจะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิด