ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง (กองการศึกษา) จำนวน 1 ตัว

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง (กองการศึกษา) จำนวน 1 ตัว