ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานทึบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 90×45182 ซม. จำนวน 2 หลัง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานทึบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 90×45182 ซม. จำนวน 2 หลัง