ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สามารถหมุนได้ ปรับระดับได้ (กองสาธารณสข) จำนวน 2 ตัว

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สามารถหมุนได้ ปรับระดับได้ (กองสาธารณสข) จำนวน 2 ตัว