ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง