>>>มาตรฐานกำหนตำแหน่ง (วิชาการ)

นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิเคราะห์นโยายบและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)