หัวหน้าส่วนราชการ

   โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองสามควายเผือก

นายเฉลิมพล  ธนะวัฒนานนท์

ปลัดเทศบาลเมืองสามควายเผือก

081-0184480

นายอัฐชัย  ชนาเนตร์

รองปลัดเทศบาลเมืองสามควายเผือก

089-7784020

                             
นางสาวรัตนาภร์ สายบุญจันทร์ นางสาวกาญจนา ทัพชัย  นายประทีป วงศ์สกุล  นายอนุชิต  ปริยทิฆัมพร      - ว่าง -
  หัวหน้าสำนักปลัด       ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  061-7733064     081-0088985    085-1793139    093-9356463