หัวหน้าส่วนราชการ

   โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองสามควายเผือก

นายเฉลิมพล  ธนะวัฒนานนท์

ปลัดเทศบาลเมืองสามควายเผือก

นายอัฐชัย  ชนาเนตร์

รองปลัดเทศบาลเมืองสามควายเผือก

                             
นางสาวรัตนาภร์ สายบุญจันทร์ นางสาวกาญจนา ทัพชัย  นายประทีป วงศ์สกุล  นายอนุชิต  ปริยทิฆัมพร นางสาวธัญญรัตน์ ไตรวิชชานันท์
  หัวหน้าสำนักปลัด       ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  ผู้อำนวยการกองการศึกษา