ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ