กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
1.กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
2.ข้อกำหนดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
3.สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหาร