ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติกแบบไม่มีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมพ่นตราหน่วยงาน และหมายเลขถัง จำนวน 100 ใบ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติกแบบไม่มีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมพ่นตราหน่วยงาน และหมายเลขถัง จำนวน 100 ใบ