การออกให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มารับวัคซีน ตามรายละเอียดนี้