ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณที่ดินนายสน ศูนย์คุ้ม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณที่ดินนายสน ศูนย์คุ้ม