ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

28 มีนาคม 2564 นี้ อย่าลืมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น. https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210131122808.mp4