กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งฯ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก และนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

2 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ ติดแผ่นป้าย