Day: ธันวาคม 9, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกโคลนเลน บริเวณบ่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกโคลนเลน บริเวณบ่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 3

 

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 ชุด

การรับฟังความคิดห็นของประชาชน

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการพิจารณาคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการของ บจก.ราชสีห์เฟอร์ติไลเซอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลสามควา

บจก.ราชสีห์เฟอร์ติไลเซอร์
ยเผือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้