Day: ธันวาคม 6, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพย์ จำนวน 9 อัตรา (เดือนมกราคม – มีนาคม 2566)

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพย์ จำนวน 9 อัตรา (เดือนมกราคม – มีนาคม 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู) จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง