Month: ธันวาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) รายนายธนากร จำปาทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) รายนายธนากร จำปาทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) รายนายสุเชาว์ บัวคลี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) รายนายสุเชาว์ บัวคลี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนางสาวจีระนันท์ พรมเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนางสาวจีระนันท์ พรมเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายบุญญฤทธิ์ ปัญจกะบุตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายบุญญฤทธิ์ ปัญจกะบุตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายณรงค์ฤทธิ์ ขุนชะ

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายณรงค์ฤทธิ์ ขุนชะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายศักดิ์ศรี ภูมิศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายศักดิ์ศรี ภูมิศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายรวีโรจน์ รตนะทวีพัฒน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายรวีโรจน์ รตนะทวีพัฒน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายพิรชัช สังข์ตรีเศียร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายพิรชัช สังข์ตรีเศียร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายวาทิน วงศ์ดียิ่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายวาทิน วงศ์ดียิ่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายจันทรวัฒน์ อักษร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายจันทรวัฒน์ อักษร