Day: พฤศจิกายน 30, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 53 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 53 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง

การประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การประกอบกิจการโรงกลึง

การประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการประกอบกิจการโรงกลึง ณ เลขที่ 52/3 หมู่ที่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภเมือง จังหวัดนครปฐม

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี