Day: พฤศจิกายน 25, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติและเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติและเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor)

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 53 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 53 คน

การรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565

 

เทศบาลเมืองสามควายเผือก ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยรับเงินอุดหนุน ณ วันที่มาลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
 • มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
 • มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้
 • รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้

* หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)  (ขอรับเอกสารได้ที่ ณ เทศบาล)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) โดยต้องได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คน คือ คนที่ 1 อสม. ที่ท่านอยู่ในเขตพื้นที่นั้น 2. ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท่านอยู่ในเขตพื้นที่นั้น
 3. บัตรประชาชนผู้ปกครอง
 4. สำเนาสูติบัตร เด็กแรกเกิด
 5. สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2                                                      6. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)