Day: พฤศจิกายน 24, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกันฝนติดแถบสะท้อนแสง) จำนวน 3 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกันฝนติดแถบสะท้อนแสง) จำนวน 3 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 100 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 100 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 100 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 100 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) จำนวน 1 ถัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) จำนวน 1 ถัง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) จำนวน 1 ถัง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) จำนวน 1 ถัง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ