Day: พฤศจิกายน 17, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายหลังกรม 1 หมู่ที่ 5