Day: พฤศจิกายน 7, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และถอดเครื่องปรับอากาศ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และถอดเครื่องปรับอากาศ