Day: พฤศจิกายน 4, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA) สำนักปลัด จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA) สำนักปลัด จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง