Month: ตุลาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 50 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 50 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 50 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 50 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ผืน

ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก เขตเลือกตั้งที่ 1

กำหนดสถานที่ปิดประกาศ