Day: กันยายน 30, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนางสาวจิระนันท์ พรมเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนางสาวจิระนันท์ พรมเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายสันติ แซ่ตัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายสันติ แซ่ตัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายจันทรวัฒน์ อักษร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายจันทรวัฒน์ อักษร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายวาทิน วงศ์ดียิ่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายวาทิน วงศ์ดียิ่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายบุญญฤทธิ์ ปัญจกะบุตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายบุญญฤทธิ์ ปัญจกะบุตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายพิรชัช สังข์ตรีเศียร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายพิรชัช สังข์ตรีเศียร

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์สายบ้านสระตาเหม็น ถึงบ้านต้นกร่าง เชื่อมต่อ บ้านศาลาแดง หมู่ที่ ๑,๒,๗ ตำบลสามควายเผือก

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์สายบ้านสระตาเหม็น ถึงบ้านต้นกร่าง เชื่อมต่อ บ้านศาลาแดง หมู่ที่ ๑,๒,๗ ตำบลสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายรวีโรจน์ รตนะทวีพัฒน์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รายนายรวีโรจน์ รตนะทวีพัฒน์