Day: กันยายน 27, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ A3 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet printer) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ A3 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet printer) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5

วันล้างมือโลก 15 ตุลาคมของทุกปี

วันล้างมือโลก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม เพื่อป้องกันโรคติดต่อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ได้จัดสรรโครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 10ขวา 5ซ้าย อนุมัติงบประมาณโดย นายกจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม