Day: กันยายน 26, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง) จำนวน 5 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง) จำนวน 5 ตัว

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ A3 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet printer) จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ A3 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet printer) จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ่จำนวน 46 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ่จำนวน 46 คน

การเผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

เทศบาลเมืองสามควายเผือก เผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  กฎบัตร