Day: กันยายน 23, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสามควายเผือก

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสามควายเผือก

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการคนงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการคนงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดผู้บริหาร บอร์ดสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก และตัดสติ๊กเกอร์หน้าห้องพร้อมติดตั้ง