Day: กันยายน 22, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 9 อัตรา เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 9 อัตรา เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถขยะ)

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถขยะ)