Day: กันยายน 20, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601นครปฐม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601นครปฐม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดผู้บริหาร บอร์ดสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกพร้อมติดตั้ง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดผู้บริหาร บอร์ดสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกพร้อมติดตั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ช่วงวันที่ 17 -21 กันยายน 2565

2697 ป้องกัน