Day: กันยายน 13, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสามควายเผือก (ขนาด 1.2*2.5 เมตร พร้อมเจาะตาไก่) จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสามควายเผือก (ขนาด 1.2*2.5 เมตร พร้อมเจาะตาไก่) จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง