Day: กันยายน 9, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 2 รายการ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก

โครงการอบรมรณรงค์การติดตั้งถังดักไขมัน ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมรณรงค์การติดตั้งถังดักไขมัน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก