Day: กันยายน 8, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ผืน

ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้ที่มีพาวะพึ่งพิง ในตำบลสามควายเผือก

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รพ. สต.ตำบลสามควายเผือก อสม.ตำบลสามควายเผือก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้ที่มีพาวะพึ่งพิง ในตำบลสามควายเผือก

โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี​ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ  ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสามกระบือเผือก

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี​ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสามกระบือเผือก

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี​ มอบหมายให้ สำนักปลัดงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสามกระบือเผือก

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้จัด “โครงการพาณิชย์..ลดราคา ! ช่วยประชาชน Lot.20 ปี 2565 โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองสามควายเผือก ด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้จัด “โครงการพาณิชย์..ลดราคา ! ช่วยประชาชน Lot.20 ปี 2565 โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ โดยจะมาตั้งจุดจำหน่าย ณ เทศบาลเมืองสามควายเผือก ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป