Day: กันยายน 7, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้เทศบาลเมืองสามควายเผือกแบบสะท้อนแสง ขนาด 10*10 เซนติเมตร จำนวน 200 แผ่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้เทศบาลเมืองสามควายเผือกแบบสะท้อนแสง ขนาด 10*10 เซนติเมตร จำนวน 200 แผ่น

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงาน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์สายบ้านสระตาเหม็น ถึงบ้านต้นกร่าง เชื่อมต่อ บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 1,2, และ 7 ตำบลสามควายเผือกอำเมืองจังหวัดนครปฐม