Day: สิงหาคม 16, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด 1.2*2.4 เมตร เจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด 1.2*2.4 เมตร เจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้มีพนักพิง) สำนักปลัด จำนวน 2 ตัว

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้มีพนักพิง) สำนักปลัด จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก) จำนวน 24 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก) จำนวน 24 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ 1962 นครปฐม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ 1962 นครปฐม