Day: สิงหาคม 15, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 8 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปา) จำนวน 3,300 กิโลกรัม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปา) จำนวน 3,300 กิโลกรัม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก) จำนวน 18 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก) จำนวน 18 รายการ

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีมติรับหลักการ

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีมติรับหลักการ