Day: สิงหาคม 5, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 16 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 16 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 6 รายการ