Day: สิงหาคม 2, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 6 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนหอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร และปรับเกลี่ยพื้นที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนหอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร และปรับเกลี่ยพื้นที่

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน 4 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ ฝนตกสะสมต่อเนื่องประกอบสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 2-10 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ จากอธิบดีกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำ พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องประกอบสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 2-10 สิงหาคม 2565