Month: สิงหาคม 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 2 รายการ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี พ.อ.​ทวี​ โฆษิตสุคต รองนายกเทศมนตรี​ ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงาน จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองสามควายเผือก โดยในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เทศบาลตำบลหัวสะพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จ. เพชรบุรี บรรยายให้ความรู้การเกิดเพลิงไหม้ แผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การดับเพลิงที่เกิดจากแก๊สภายในครัวเรือน การดับเพลิงที่เดิดจากน้ำมันรั่วไหล การฝึกโรยตัวจากที่สูง พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรพร้อมนี้เทศบาลเมืองสามควายเผือกได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนการดับเพลิงจากทางเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลตำบลธรรมศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงภายในและภายนอกอาคาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงภายในและภายนอกอาคาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ 1962 นครปฐม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ 1962 นครปฐม จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ