Month: กรกฎาคม 2022

การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565

รณรงค์วันตับอักเสบโลก

เนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันตับอักเสบโลกเพื่อให้ทุกประเทศร่วมกันรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 18 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ เถลิงศักดาเดช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส่วนราชการ ผู้แทนกลุ่มต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพี่น้องประชาชน ลงนามถวายพระพร ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 18 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.2*2.4 เมตร เจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.2*2.4 เมตร เจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความดี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จึงขอประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566

แผ่นพับการสรรหาปราญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2566

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความดี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จึงขอประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566

แผ่นพับการสรรหาปราญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2566

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการแม่ลูกผูกใจสร้างสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565 ขนาด 1.20*2.50 เมตร จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการแม่ลูกผูกใจสร้างสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565 ขนาด 1.20*2.50 เมตร จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน 3 ภาพ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน 3 ภาพ