Day: มิถุนายน 22, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายลขทะเบียน กฉ 7442 นครปฐม จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายลขทะเบียน กฉ 7442 นครปฐม จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 3,300 กก.

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 3,300 กก.