Day: มิถุนายน 20, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ) จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ) จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดดิน, สกัดคอนกรีตและเทคอนกรีตคืนสภาพตามแนวท่อประปา เพื่อวางท่อเมนประปาใหม่ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านายบัณฑิต นิ่มปุญญกำพงษ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดดิน, สกัดคอนกรีตและเทคอนกรีตคืนสภาพตามแนวท่อประปา เพื่อวางท่อเมนประปาใหม่ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านายบัณฑิต นิ่มปุญญกำพงษ์

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7442 นครปฐม จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7442 นครปฐม จำนวน 4 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กฉ 7442 นครปฐม จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กฉ 7442 นครปฐม จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ

ประชาสัมพันธ์ “บริการแจ้งเตือนภัย” ฟีเจอร์ใหม่ บนแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) @1784DDPM จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย