Day: มิถุนายน 16, 2022

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอเชิญชวนประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)

ข่าววิทยุ สสช. ครั้งที่ 16-เรื่องโครงการสธอ65
ข่าววิทยุ สสช. ครั้งที่ 16-เรื่องโครงการสธอ65

 

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอเชิญชวนประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)

ข่าววิทยุ สสช. ครั้งที่ 16-เรื่องโครงการสธอ65