Day: มิถุนายน 15, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ 2 ข้างทาง และดูแลพื้นที่สาธารณะในตำบลสามควายเผือก จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ 2 ข้างทาง และดูแลพื้นที่สาธารณะในตำบลสามควายเผือก จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 2 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 2 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) ขนาด 1.50×2.00 เมตร พร้อมเจาะตาไก่ เพื่อใช้ในโครงการเด็กยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดจำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) ขนาด 1.50×2.00 เมตร พร้อมเจาะตาไก่ เพื่อใช้ในโครงการเด็กยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดจำนวน 1 ผืน

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสามควายเผือก

doc07784120220615153814
(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ……
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….