Day: มิถุนายน 8, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดสติ๊กเกอร์ (ขนาด 50×150 ซม.) จำนวน 2 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค พร้อมติดสติ๊กเกอร์ (ขนาด 50×150 ซม.) จำนวน 2 ป้าย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ) จำนวน 1 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ) จำนวน 1 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดดิน, สกัดคอนกรีตและเทคอนกรีตคืนสภาพตามแนวท่อประปา เพื่อวางท่อแนวท่อเมนประปาใหม่

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดดิน, สกัดคอนกรีตและเทคอนกรีตคืนสภาพตามแนวท่อประปา เพื่อวางท่อแนวท่อเมนประปาใหม่

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาทำพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 1 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาทำพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 1 ชุด