Month: มิถุนายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 46 คน ในราคาคนละ 21.- บาท เป็นเวลา 15 วัน

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 46 คน ในราคาคนละ 21.- บาท เป็นเวลา 15 วัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 10 หลอด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 10 หลอด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 3,300 กก.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเร่งการตกตะกอนในการผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 3,300 กก.

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 46 คน ในราคาคนละ 21.- บาท เป็นเวลา 15 วัน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 46 คน ในราคาคนละ 21.- บาท เป็นเวลา 15 วัน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 86-7361 จำนวน 1 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 86-7361 จำนวน 1 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 2 รายการ 2