Day: พฤษภาคม 30, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) จำนวน 1 คัน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 45 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 45 คน

วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรการปลูก การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบ ของเสีย และขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บริเวณหนองไผ่ล้อม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บริเวณหนองไผ่ล้อม