Day: พฤษภาคม 24, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ XXXXXXXXXXX

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ XXXXXXXXXXX

กิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศบาลเมืองสามควายเผือก พร้อมด้วยคณะผูู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งการศึกษา พัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพาเศรษฐกิจมั่นคง