Day: พฤษภาคม 23, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 100 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 100 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ